کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته
ردیف نام رشته لیست دروس
1  حسابداری  دانلود
2  مهندسی تکنولوژی الکترونیک  دانلود
3  مهندسی تکنولوژی نرم افزار دانلود
4  مهندسی فناوری مکانیک خودرو  دانلود
5  مهندسی فناوری مکانیک خودرو (ورودی 97 به بعد)  دانلود
6  مهندسی فناوری مکانیک - ماشین ابزار  دانلود
7  مهندسی فناوری مکانیک - ماشین افزار (ورودی 97 به بعد)  دانلود
8  مهندسی فناوری ساخت و تولید - قالبسازی  دانلود
9  مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسب  دانلود
10  مهندسی تولیدات گیاهی  دانلود
11  مهندسی تولیدات دامی  دانلود
12  کارشناس حرفه ای گرافیک - تصویرسازی  دانلود
13  معماری  دانلود
14  کارشناس حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخی  دانلود
15  مهندسی اجرایی عمران  دانلود