کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته
ردیف نام رشته لیست دروس
1 حسابداری 95 به قبل دانلود
2 حسابداری 96 به بعد دانلود
3 مهندسی برق دانلود
4 مهندسی عمران دانلود
5 مهندسی مکانیک دانلود
6 مهندسی کامپیوتر دانلود
7 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانلود
8 مهندسی معماری دانلود
9 معماری داخلی دانلود