کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته
ردیف نام رشته لیست دروس
1 مهندسی معماری - معماری دانلود
2 مهندسی معماری داخلی دانلود
3 مهندسی برق - قدرت دانلود
4 مهندسی برق - کنترل دانلود
5 مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری دانلود
6 برنامه ریزی شهری دانلود
7 حسابداری دانلود
8 امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی دانلود
9 مطالعات فرهنگی و رسانه دانلود