رئیس اداره توسعه مدیریت و منایع

رئیس اداره توسعه مدیریت و منایع

سیدمحسن موسوی

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع

 

اداره توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استفاده بهینه از ظرفیتهای منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه در راستای ارتقای بهره وری واحدهای خدمت رسان دانشگاه با کمترین میزان هزینه و بیشترین سطح کارایی گام بر می دارد. از جمله اقدامات این اداره شامل: 
تبیین خط مشی واحدهای تابعه در جهت تحقق اهداف سازمانی و ابلاغ مقررات جاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین. 
اجرای امور اداری، مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت قوانین مربوطه و نظارت بر حسن اجرای واحدهای سازمانی. 
تامین و توزیع تجهیزات مورد نیاز دانشگاه، انجام امور تاسیساتی و نگهداری تجهیزات، بهداشت محیط و انعقاد قراردادها و نظارت مستمر بر اجرای مفاد قراردادها. 
راهبری و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی دانشگاه.