معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی

حجت السلام سیدتقی حسینی

معاون آموزشهای عمومی و مهارتی (سما)