گروه علوم انسانی 

 نام و نام خانوادگی :

 علی گرامی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 حسابداری 

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 نرگس عطریان

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 مدیریت امور فرهنگی

تلفن تماس: 45268500

داخلی :113

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 نام و نام خانوادگی :

 مسعود فولادی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 حسابداری 

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 علیرضا جعفری

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 حسابداری 

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 رحمت اله نادری بنی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 حسابداری 

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی: