گروه معماری و هنر 

 

 نام و نام خانوادگی :

 ابوذر مجلسی کوپایی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 پژوهش هنر

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :109 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 امین تجدد

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی معماری

تلفن تماس: 45268500

داخلی :119 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 رامین جعفری

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی معماری

تلفن تماس: 45268500

داخلی :119 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 نام و نام خانوادگی :

 مریم طلایی

 آخرین مدرک تحصیل:

 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی:

 معماری

تلفن تماس: 45268500

داخلی :108 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 یاسمن دارم

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی معماری

تلفن تماس: 45268500

داخلی :108 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 محمد لطیفی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 معماری

تلفن تماس: 45268500

داخلی :315 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 احمد آقایی

 آخرین مدرک تحصیل:

 کارشناسی ارشد 

 رشته تحصیلی:

 مهندسی معماری

تلفن تماس: 45268500

داخلی : 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 فاتح کبیری کوپائی

 آخرین مدرک تحصیل:

 کارشناسی ارشد 

 رشته تحصیلی:

 شهرسازی

تلفن تماس: 45268500

داخلی : 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

کلید واژه ها: معماری هنر