گروه فنی و مهندسی

 

 نام و نام خانوادگی :

 حسن تیموری

 آخرین مدرک تحصیل:

 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی:

 مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

تلفن تماس: 45268500

داخلی :110

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 امیرحسین یوسفی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی عمران - سازه 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :112

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 ابراهیم مختاری

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی عمران - سازه 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :112

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 نام و نام خانوادگی :

 سیدشهاب عاملیان

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 مهندسی صنایع 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :118

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 نسیبه محمودی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری 

 رشته تحصیلی:

 کامپیوتر

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 علی قربانی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری 

 رشته تحصیلی:

 کامپیوتر 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :115

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 صفورا جانوسپاه

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری 

 رشته تحصیلی:

 کامپیوتر 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 محمدرضا زارع

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 مهندسی برق - قدرت 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 امیرحسین زائری

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 برق 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 احسان اسفندیاری

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 مهندسی برق - قدرت 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 نام و نام خانوادگی :

 مجتبی فروغی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 برق 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی: