امور اداری

امور اداری

عادل زاده احمد

مسئول امور اداری و عمومی و امور پایان نامه تحصیلات تکمیلی 

تحصیلات: 

کارشناس ارشد مدیریت مالی 

کارشناس حسابداری