مسئول حوزه ریاست، روابط عمومی و امور حقوقی

مسئول حوزه ریاست، روابط عمومی و امور حقوقی

مهندس محمدحسین مهاجر 

مسئول حوزه ریاست، روابط عمومی و امور حقوقی

 

سوابق تحصیلی: 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناسی حقوق

 

اهم سوابق اجرایی: 

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر در سالهای 1385 الی 1393 و 1398 تاکنون

مسئول امور حقوقی و قراردادها دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر از سال 1385 الی 1391 

مسئول امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر از سال 1385 الی 1391

مسئول حفاظت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر در سالهای 90 الی 92

مسئول کارگزینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر از سال 1385 الی 1391