مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی

دانشجویان گرامی، ضمن تبریک جهت فراغت از تحصیل و اتمام مقطع تحصیلی فعلی، ضروری موارد ردیفهای زیر توسط دانش آموخته به آموزش دانشگاه تحویل گردد: 

1- تمبر 10.000 ریالی از بانک ملی ایران تعداد 2 عدد (در صورت موجود نبودن تمبر دانش آموخته می تواند مبلغ 20.000 ریال را به حساب 0106057814000 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر واریز نموده و رسید آن را ارائه کند)

2- فیش واریز تعرفه ارزشیابی مدارک توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ایران 

تمامی مقاطع: کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مبلغ 500.000 ریال

 

 

کلید واژه ها: فارغ التحصیلی دانش آموخته مدارک دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر