مدیر آموزش

مهندس امین ملک پور 

کارشناس مسئول امور آموزشی

تحصیلات: 

کارشناسی ارشد

کارشناسی مهندسی کشاورزی