اطلاعیه های پژوهشی

رویداد ملی فرصت جدید

بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید بابایی به برگزاری مسابقه ملی فرصت که رویدادی رقابتی و مسئله محور است می پردازد.

ادامه مطلب