اعضای هیات علمی

ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیرشته تحصیلیدانشکده/گروهآدرس ایمیلاطلاعات تماس
ابوذر مجلسی کوپاییاستادیارپژوهش هنرگروه معماری و هنرmajlesi@shaiau.ac.ir
امین تجددمربیمهندسی معماریگروه معماری و هنرtajaddod@shaiau.ac.ir09131138987
رامین جعفریمربیمهندسی معماریگروه معماری و هنرraminjafari@shaiau.ac.ir
مریم طلاییمربیمعماریگروه معماری و هنرm.talaei@shaiau.ac.ir
یاسمن دارممربیمهندسی معماریگروه معماری و هنرdarem@shaiau.ac.ir
محمد لطیفیمربیمهندسی معماریگروه معماری و هنر
احمد آقاییمربیمهندسی معماریگروه معماری و هنر
فاتح کبیریمربیشهرسازیگروه معماری و هنر
علی گرامیمربیحسابداریگروه علوم انسانیgerami@shaiau.ac.ir09131704916
نرگس عطریاناستادیارمدیریت امور فرهنگیگروه علوم انسانیatrian@shaiau.ac.ir09131021084
مسعود فولادیمربیحسابداریگروه علوم انسانیfooladi@shaiau.ac.ir
علیرضا جعفریمربیحسابداریگروه علوم انسانیalirj@shaiau.ac.ir
رحمت اله نادری بنیمربیحسابداریگروه علوم انسانیnaderi@shaiau.ac.ir
فرهاد کیانیمربیمهندسی مکانیکگروه فنی مهندسیkiani@shaiau.ac.ir09138994089
حسن تیموریمربیمهندسی مکانیک - ساخت و تولیدگروه فنی مهندسیh.teimouri@shaiau.ac.ir
امیرحسین یوسفیمربیمهندسی عمران - سازهگروه فنی مهندسیuosefi@shaiau.ac.ir09133263576
ابراهیم مختاریمربیمهندسی عمران - سازهگروه فنی مهندسیmokhtari@shaiau.ac.ir
سیدشهاب عاملیانمربیمهندسی صنایعگروه فنی مهندسیamelian@shaiau.ac.ir
نسیبه محودیمربیکامپیوترگروه فنی مهندسیmahmoodi@shaiau.ac.ir
علی قربانیمربیکامپیوترگروه فنی مهندسیghorbani@shaiau.ac.ir09132677254
صفورا جانوسپاهمربیکامپیوترگروه فنی مهندسی
محمد زارعمربیمهندسی برق - قدرتگروه فنی مهندسیm.r.zare@shaiau.ac.ir
امیرحسین زائریمربیبرقگروه فنی مهندسیzaeri@shaiau.ac.ir09133007795
احسان اسفندیاریمربیمهندسی برق - قدرتگروه فنی مهندسیesfandiari@shaiau.ac.ir
مجتبی فروغیمربیبرقگروه فنی مهندسیforooghi@shaiau.ac.ir
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۳ مورد.