فرم درخواست شرکت در طرح پویش

فرم درخواست شرکت در طرح پویش
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانودگی*
  2
 • کدملی*
  3
 • شماره دانشجوئی*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • ایمیل*
  8
 • 9
 • مهارت ها و توانمندی های خود را به صورت خلاصه بنویسید :*
  10
 • 11
 • با توجه به رشته تحصیلی خود، علاقه مند به حضور در کدام یک از صنایع یا بنگاه های اقتصادی - اجتماعی هستید؟(حداقل 3 مورد را بنویسید)*
  12
 • 13
 • تعهدنامه : اینجانب متعهد می شود در صورت پذیرش در طرح پویش و معرفی به صنعت یا بنگاه اقتصادی - اجتماعی مربوطه، تمام واحدهای درس کارآموزی/کارورزی طرح پویش را (با پرداخت شهریه و علاوه بر درس کارآموزی/کارورزی موجود در سرفصل رشته تحصیلی) در طول دوره تحصیل (در هر ترم تحصیلی یا دوره تابستان 2 واحد) اخذ و با رعایت تمامی شرایط و ضوابط دانشگاه و صنعت یا بنگاه اقتصادی - اجتماعی مربوطه بگذرانم.
  14
 • تایید*
  تایید تعهدنامه
  15
 • 16
 • تذکر: تعداد واحد درس کارآموزی / کارورزی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته 6 واحد، کارشناسی 8 واحد و کارشناسی ارشد و دکتری 4 واحد می باشد.
  17